ІНТЕРАКТ КЛУБИ

Cherkasy- Centre


nataliya70707@gmail.com

сherkasy

Dnipropetrovsk


reabilitolog0987@gmail.com

dnipro

Kharkiv Multinational - Renovation


natalushka7@gmail.com

kharkiv

Kyiv Sch. 155


blazhko.o@ukr.net

kiev

Rakhiv-Center of Europe

uzhhorod

Uzhgorod Royal


zhgorod.invest@ukr.net

uzhhorod

Yalta

other

Zaporizhzhia-Khortytsia


zaporizhzhiakhorty@gmail.com

zaporizhzhia